ОДДЕЛЕНИE ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

Урбанистички инспекторат – 02/2571 703 локал: 111

Комунален инспекторат, животна средина – 02/2571 703 локал: 112

е-адреса: inspektorat@ilinden.gov.mk

Сите објавени документи во врска со Заштита на животна средина: