ОДДЕЛЕНИE ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

Урбанистички инспекторат – 02/2571 703 локал: 111

Комунален инспекторат, животна средина – 02/2571 703 локал: 112

е-адреса: inspektorat@ilinden.gov.mk

Во случај за итна интервенција или во кризна сотојба, користете ги следните телефонски броеви:

– ЈКП Илинден 071/269843

– ЈКП Илинден „Водовод“ 070/392407

– Општина Илинден одд. за инспекциски надзор – Инспекторат 070/316422; 070/358851