Советот на општина Илинден на одржаната своја 10 работна седница го разгледа и усвои Стратешки план за развој на Општина Илинден за период 2022-2026 година.

Стратешкиот план за развој на Општина Илинден 2022-2026 претставува продолжување на континуираните заложби на локалната самоуправа преку инклузивни форми да придонесе во економски атрактивна, безбедна, урбанизирана општина со развиена патна и комунална инфраструктура, општина во која се нудат квалитетни образовни, социјални и здравствени услуги и општина која е во служба на своите граѓани и партнер на локалните компании.

Како стратешки области, односно главни столбови на идниот развој на Општината Илинден, се: Локалниот економски развој, урбанизам, патна инфраструктура и транспорт, комунална инфрастуктура и услуги, животна средина, енергетска ефикасност, образование, здравствена заштита, социјална заштита, култура, спорт и рекреација, безбедност, невладини организации, услуги на локалната самоуправа.