Објавен Јавен повик за бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва во општина Илинден

Општина Илинден и оваа година продолжува со поддршка на земјоделците преку вршење на бесплатни анализи на почва. За таа цел Општината во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) од Скопје објави Јавен повик за пријавување на земјоделци за спроведување на бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва, со цел  унапредување на земјоделството во…

Известување за градежни работи на дел од улица 11 на раскрсницата Кадино-Бунарџик-Миладиновци

Почитувани,   Во рамки на програмата на општина Илинденза реконстукција и санација на локални патишта и улици, се отпочна со реконстукција на дел од улица 11 на раскрсницата Кадино-Бунарџик-Миладиновци. За таа цел ги известуваме граѓаните дека на овој дел од патот ќе има градежни активности и механизација како и ќе има режим на сообраќај со регулација…

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на земјоделци за спроведување на бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва

Општина Илинден во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) од Скопје  а со цел  унапредување на земјоделството во Општина Илинден  објавува

ОБЈАВАза отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонијапо пат на електронско јавно наддавање за изградба на Б2-Големи трговски единици со компатибилни класи на намени:А2, А3, Б3, Б4, Б5, В3, В4

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е отуѓување на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, Блок 32, измена и дополнување                       КО Марино Општина Илинден плански период 2012-2022 година донесен со Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година од Советот…

Известување за изведување на градежни работи за реконструкција на дел од улица „11“ во Кадино

Ве известуваме дека Општина Илинден  отпочна со градежните активности за целосна реконструкција на коловозот на дел од улица „11“ во н.м. Кадино.

Општина Илинден го решава проблемот со бездомните кучиња

По барање на граѓаните и во насока на решавање на проблемот со бездомни и нерегистрирани кучиња, општина Илинден презема доследна примена на одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните.