Известување за градежни работи на дел од улица 11 на раскрсницата Кадино-Бунарџик-Миладиновци

Почитувани,   Во рамки на програмата на општина Илинденза реконстукција и санација на локални патишта и улици, се отпочна со реконстукција на дел од улица 11 на раскрсницата Кадино-Бунарџик-Миладиновци. За таа цел ги известуваме граѓаните дека на овој дел од патот ќе има градежни активности и механизација како и ќе има режим на сообраќај со регулација…

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на земјоделци за спроведување на бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва

Општина Илинден во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) од Скопје  а со цел  унапредување на земјоделството во Општина Илинден  објавува

ОБЈАВАза отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонијапо пат на електронско јавно наддавање за изградба на Б2-Големи трговски единици со компатибилни класи на намени:А2, А3, Б3, Б4, Б5, В3, В4

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е отуѓување на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, Блок 32, измена и дополнување                       КО Марино Општина Илинден плански период 2012-2022 година донесен со Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година од Советот…

Известување за изведување на градежни работи за реконструкција на дел од улица „11“ во Кадино

Ве известуваме дека Општина Илинден  отпочна со градежните активности за целосна реконструкција на коловозот на дел од улица „11“ во н.м. Кадино.

Општина Илинден го решава проблемот со бездомните кучиња

По барање на граѓаните и во насока на решавање на проблемот со бездомни и нерегистрирани кучиња, општина Илинден презема доследна примена на одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните.

Известување

Општина Илинден продолжува со реализација на Годишната Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Илинден за 2023 година. Од страна на стручните служби на вршителот на услуга на ден 02.10.2023 година извршена е есенска дератизација по шахти на јавни површини за уништување на глодари, при…