Локален Економски Развој:

  • Стратешки план за Локален Економски Развој на општина Илинден 2022-2026 – ЛИНК
  • Стратешки план за Локален Економски Развој на општина Илинден 2017-2021 – ЛИНК
  • Стратешки план за Локален Економски Развој на општина Илинден 2012-2016 – ЛИНК
  • Стратешки план за Локален Економски Развој на општина Илинден 2006-2011 – ЛИНК

Дополнителни информации за Локален Економски Развој/ЛЕР – ЛИНК

ЛЕАП

Локален акционен план за животна средина за општина Илинден – ЛИНК

Останато:

  • Стратегија за модернизирање и забрзување на постапките за издавање одобренија за градење и интегрирано управување со податоци – ЛИНК
  • Стратегија за управување со ризици во општина Илинден (2019-2021) – ЛИНК