Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Лице за посредување на информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Тања Маневска Николовска
e-mail:

  • tanja.manevska@ilinden.gov.mk
  • tanjamanevska@yahoo.com

тел: 02/2571-703 локал 108

Образци: