Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Лице за посредување на информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Вања Стојановиќ Крстевска
e-mail: vanja.stojanovic@ilinden.gov.mk
тел. 02 / 2571 703 локал104

Образци: