Во Општина Илинден дејствува Општинскиот противпожарен сојуз Илинден и 5 противпожарни единици.

Противпожарните единици кадровски се целосно пополнети и се обезбедени со материјално-технички средства и опрема, согласно важечките стандарди.

Согласно член 5 од законот за пожарникарство Противпожарната единица на Град Скопје го покрива подрачјето на Општина Илинден.

Поврзано: Решение за објавување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Илинден од природни непогоди и други несреќи