Профил на општина Илинден

Профил на општината Профилот на Општина Илинден има за цел да обезбеди информации за Општината кои може да се користат како пристап во идентификувањето и имплементирањето на иницијативи за развој на Општината или, како место за живеење и вложување кое е во голем подем за локален економски развој. Тој се базира на информации кои се…