Општина Илинден и Локалното собрание за млади на општина Илинден, објавуваат повик за членови на Локалниот младински совет согласно член  4 став 3 од Статутот на Општина Илинден .

Во Локалниот младински совет можат да членуваат претставници на младински организации, политички подмладоци, ученички и студентски организации како и други облици на младинско здружување.

Секое лице на возраст од 15-29 години кое ги исполнува горенаведените услови, се охрабрува да аплицира.

Рокот за аплицирање е до 05.09.2022, понеделник, а Вашите биографии треба да ги испратите на следната е-маил адреса ilinden@ilinden.gov.mk со назнака – Апликација за ЛМС.