Во рамки на проектот „Илинден-Светла Општина”, кој опфаќа проширување и модернизација на уличното осветлување, со поставување на нови линии на улиците во сите населени места, поставување на електрични столбови, зголемување на бројот на електрични светилки и тековно одржување на јавното осветлување, во населба Илинден на неколку локации поставени се нови линии.

Поставена е нова линија за улично осветлување во населба Илинден на улiva ,,7” ,,8”,,9” ,,534” како и улица ,,19” во вкупна должина од 600 метри.
Екипите на ЈКП „Илинден” покрај активностите за поставување на нови линии за улично осветлување се врши и докомплетирање на постојните линии и се вршат интервенции за отстранување на оштетените сијалични места при што се вградуваат нови.