Локалниот младински совет на Општина Илинден  ја одржа својата 2 седница на која беше разгледана и донесена Годишната програма за работа на Локалниот младински совет која се базира на квантитативни и квалитативни истражувања кои укажуваат кон потребите на младата популација. Програмата подразбира фокус на три стратешки области за работата на Локалниот младински совет : професионализација и јакнење на капацитетот на Советот на млади на Општина Илинден, интеграција на младинско претставување во општествено-политичките процеси, младински стандарди и информираност.

Download Годишна програма за работа на Локален младински совет на Општина Илинден