Телефонски броеви на општина Илинден:

  • 02/2571-703
  • 02/2571-704

ГРАДОНАЧАЛНИК
локал: Оператор
е-адреса: gradonacalnik@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИE ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, НОРМАТИВНО ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ
локал: 117
е-адреса: normativno.pravno@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИE ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
локал: 118
е-адреса: finansovo@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИE ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
локал: 122, 123
е-адреса: urbanizam@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИE ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ
локал: 105, 107

ОДДЕЛЕНИE ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ
Урбанистички инспекторат
локал: 111
Комунален инспекторат, животна средина
локал: 112
е-адреса: inspektorat@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИE ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
локал: 108
е-адреса: covecki.resursi@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИE ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
локал: 105
е-адреса: revizija@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИE ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
локал: 104
е-адреса: nabavki@ilinden.gov.mk

АРХИВА
локал: 121
е-адреса: arhiva@ilinden.gov.mk

ИНФОРМАЦИИ
локал: 119

ЈКП Илинден:
jkpilinden@yahoo.com
02/2573-077

ЈКП Водовод:
vodovodjkp@yahoo.com
02/2573-077

Дом на култура „Илинден“ и општинска библиотека:
02/2520-542

Дом на култура:
ДК н.м Мршевци: 02/2552-987
ДК н.м Текија: 02/2552-968
ДК н.м Кадино: 02/2552-983
ДК н.м Бујковци: 02/2552-980
ДК н.м Дељадровци: 02/2549-924
ДК н.м Бунарџик: 02/2528-540
ДК н.м Бучинци: 02/2528-686
ДК н.м Мралино: 02/2566-685
ДК н.м Марино: 072/207-177 (Божидар) и 070/342-479 (Маријан)
ДК н.м Миладиновци: 071/903-560 (Ацо)

Матична служба:
02/2571-146
Канцеларијата се наоѓа во Дом на култура „Илинден“

 

Контакти на вработени во општина Илинден ЛИНК