Општина Илинден

Улица 9 бр. 38

1041 Илинден

Тел:

02/2571-703

02/2571-704

Е-пошта:

ilinden@ilinden.gov.mk

Директен контакт преку електронски контакт формулар:

    Локација: Улица 9 бр. 38, 1041 Илинден