Ве известуваме дека од страна на инвеститорот на Општина Илинден  на ден 18.03.2023 година ( Сабота ) и 19.03.2023 година (Недела ) поради  изградба на  линиски инфраструктурен објект – кружен тек на крстосница помеѓу  ул.2, улица 8 ,улица 9 и новопланирана улица 1 (крак 1 ) КО Илинден во Илинден ќе биде затвортена улица 9 и ул. 2 н. Илинден.

По предходно добиена Согласност за траен режим на сообраќај од Министерство за внатрешни работи, Биро за јавна безбедност, Сектор за внатрешни работи  Скопје, Единица за безбедност на патниот сообраќај заведен под арх.бр.–22.21-12216/2  од  06.12.2022 година.

Доколку настанат измени во текот на изградба на кружниот тек помеѓу  ул.2, улица 8 ,улица 9 и новопланирана улица 1 (крак 1 ) КО Илинден ќе бидете навремено известени.