За  потребите на општина Илинден од страна на изведувачот ДГПТУ увоз-извоз БИТЕМ ДООЕЛ ќе се врши реконструкција на дел од локален пат Кадино – Мралино по предходно добиената  Согласност од Секторот за внатрешни работи –Скопје со бр.22.21 – 8283/2 од 26.08.2022 година за утврдување на времен режим на сообраќај при реконструкција на дел од локален пат Кадино – Мралино  во општина Илинден .

Доколку настанат измени во текот на реконструкција на локалниот пат Кадино – Мралино ќе бидете навремено известени.