Ве известуваме дека на  ден 14.11.2023 година со почеток од 9:00 часот до 15:00 часот ќе биде  затворен локалниот пат Кадино – Миладиновци поради асфалтирање на дел од патот од страна на Изведувачот .

Ве информираме дека Јавното Сообраќајно Претпријатије за возниот ред за линиите 66 и 66А ќе се движат од Илинден (од постојката пред кружниот тек) надвозникот кај Зегин , полокалниот пат Илинден – Ајватовци преку Бујковци за населените места Миладиновци, Текија, Дељадровци Мршевци и Бучинци.

Доколку настанат измени во текот на изведувањето на градежните активности на локалниот пат Кадино –Миладиновци  ќе бидете навремено известени.