Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски денеска направи увид во изградбата на нова линија за одведување на фекалните води во н.м Илинден.

Градежните активности се одвиваат на крак од улица 9 н.м Илинден со должина од околу 200 метри. Изградбата на оваа линија за одведување на отпадни фекални води е дел од колекторскиот систем што ги опфаќа населените места Илинден и Марино.

Со изградбата на фекалната канализација од овој крак се опфатени црковниот храм Константин и Елена и дополнително уште 10 (десет) домаќинства, кои се дел од објектите кои не беа опфатени во канализациониот систем на припадна површина 6. На овој начин се решава долгогодишниот проблем со одведување на фекални отадни води од овие делови на н.м Илинден.