Општина Илинден ги отпочна активносите за реализација на проектот  „Реконструкција на коловоз на ул. „8“ во населба Илинден, со пешачка патека и одводнување на атмосферски води од улицата“.

Овој проект се реализира во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура.

Согласно дефинираните постапки во прилог ги објавуваме следните документи кои се изработени  со цел да се информираат граѓаните и сите засегнати страни за планираните градежни работи и влијанија врз животната средина и социјалните аспекти, при реализација на активностите за имплементирање на овој проект.

Прилози: