Општинскиот противпожарен сојуз „Илинден“ почна со спроведување на Курс за доброволни пожарникари, каде што ќе учествуваат трисетина доброволни пожарникари од доброволните противпожарни друштва од Ајватовци, Илинден, Мршевци, Дељадровци и Бунарџик.

Според градоначланикот на општина Илинден, Александар Георгиевски, на курсот доброволните пожарникари преку теоретска и практична работа ќе се стекнат со основни знаења за противпожарната заштита и укажување прва помош во услови на пожар.

По завршување на курсот ќе се спроведе завршен испит по пат на тестирање со што учесниците ќе се стекнат со диплома за завршен курс за доброволен пожарникар.