Градежна дозвола

ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ.

Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

Екстерен линк

Поврзано: Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште

е-Урбанизам

Врз основа на член 37 став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник 32/2020) информацискиот систем е-урбанизам има отворен дел, односно веб страна, со која се овозможува отворена и бесплатна достапност на јавноста кон постапката за донесување на урбанистички планови

Екстерен линк

Градежно земјиште

Екстерен линк

е-набавки

Бирото за јавни набавки изработи интерактивна платформа за пребарување низ Отворените податоци од јавните набавки за сите државни институции.

Екстерен линк