ПОТВРДА

Согласно член 62 став 7 и став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/2020), се потврдува одобрување УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.1 -СТАНБЕНИ КУЌИ (СЛОБОДНОСТОЕЧКИ), НА КП 1542/5, КП 1542/27, ДЕЛ ОД КП 1542/25 И ДЕЛ ОД КП 1542/26, ОД УПС ИЛИНДЕН СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 3, 4, 5, 13,…

СОПШТЕНИЕ ЗА УВИД НА ЈАВНОСТА

Се известуваат сите заинтересирани граѓани, правните лица, државната управа,научните и стручните организации, дека Општина Илинден води постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 818, КП…

СОПШТЕНИЕ ЗА УВИД НА ЈАВНОСТА

Се известуваат сите заинтересирани граѓани, правните лица, државната управа,научните и стручните организации, дека Општина Илинден води постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 847/1 и дел од КП 844/3, KO…