Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се поставени на земјиште) со инсталирана моќност до 1МW, на КП 865/3 и дел од КП 865/2 KO Кадино, Општина Илинден

Се известуваат сите заинтересирани граѓани, правните лица, државната управа,научните и стручните организации, дека Општина Илинден води постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се поставени на земјиште) со инсталирана…

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г2.2 – згради од прехранбената индустрија- фабрички комплекси,индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично на КП 1317 КО Кадино, Општина Илинден

Се известуваат сите заинтересирани граѓани, правните лица, државната управа,научните и стручните организации, дека Општина Илинден води постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Г2.2 – згради од прехранбената индустрија- фабрички комплекси,индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично на КП 1317…

Соопштение за увид на јавноста

Се известуваат сите заинтересирани граѓани, правните лица, државната управа, научните и стручните организации, дека општина Илинден води постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формриање на градежна парцела со намена А4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 588/1 и КП 588/3 КО Ајватовци, општина Илинден…