Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се поставени на земјиште) со инсталирана моќност до 1МW, на КП 865/3 и дел од КП 865/2 KO Кадино, Општина Илинден

Се известуваат сите заинтересирани граѓани, правните лица, државната управа,научните и стручните организации, дека Општина Илинден води постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се поставени на земјиште) со инсталирана…