РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А1.5 – станбени куќи во состав на селско стопански двор, КП 1602, КО Кадино, Општина Илинден

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А1.5 – станбени куќи во состав на селско стопански двор, КП 1602, КО Кадино, Општина Илинден