Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г4.1- отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока на КП 758, дел од КП 762, 761 и 759, КО Илинден-вонград – општина Илинден

Се известуваат сите заинтересирани граѓани, правните лица, државната управа,научните и стручните организации, дека Општина Илинден води постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г4.1 – отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока на КП 758, дел од КП 762, КП 761 и КП 759…