Урбанистички проект за ГП3.4.1, ГП3.4.2, ГП3.51, ГП3.5.2, ГП3.6.1, ГП3.6.2

Архитектонско-Урбанистички проект за ГП3.4.1, ГП3.4.2, ГП3.51, ГП3.5.2, ГП3.6.1, ГП3.6.2, Стопански комплекс, Г2-лесна индустрија-формирана согласно УПВНМ Илинден за дел од стопански комплекс КО илинден УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна