Барање за Б-Интегрирана еколошка дозвола за Ким Ком Трејд дооел

Согласно член 122 став 4 а во врска со член 99 став 1 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015, 39/16, 99/18 и 89/22), Градоначалникот на општина Илинден О Б Ј А В У В А Барање за Б-Интегрирана еколошка дозвола…