Контакт:

ОДДЕЛЕНИE ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
тел.: 02/2571 703 или 02/2571 704 локал: 118
е-адреса: danocno@ilinden.gov.mk

Даночни пријави – потребни документи:

Потребни документи за поднесување даночна пријава за утврдување на данок на имот:

 • Пополнета даночна пријава за утврдување на данок на имот (законски пропишана форма);
 • Имотен лист не постар од 6 месеци

Потребни документи за поднесување даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок:

 • Пополнета даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (законски пропишана форма);
 • Наследно решение/Договор за подарок, минимум 3 примерока
 • Умреница (за наследните решенија)
 • Изводи на родени за наследниците/даропримателите
 • Имотен лист не постар од 6 месеци
 • Извештај за извршена проценка од овластен проценител кога се работи за втор/трет наследен ред
 • Административна такса 300,00 денари од даночен обврзник, односно 250,00 денари за секој нареден даночен обврзник, согласно член 37 од Законот за административните такси тарифен број 1 и 3 уплатена на:

Трезорска сметка 100000000063095 Уплатна смета 840 130 03182
Приходна сметка 722315 Програма 00.


Потребни документи за поднесување даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности:

 • Пополнета даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (законски пропишана форма);
 • Договор за купопродажба / договор за размена / судски пресуди, минимум 3 примерока
 • Извештај за извршена проценка од овластен проценител
 • Имотен лист не постар од 6 месеци
 • Административна такса 300,00 денари од даночен обврзник, односно 250,00 денари за секој нареден даночен обврзник, согласно член 37 од Законот за административните такси тарифен број 1 и 3 уплатена на:

Трезорска сметка 100000000063095 Уплатна смета 840 130 03182
Приходна сметка 722315 Програма 00.


Формулари:

Таски: