Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: Изградба на земјоделски објекти за интензивно живинарство во КО Мршевци, општина Илинден

Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 90 став 1 точка 3 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 36/2016, 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/22 и 171/22), ја известува заинтересираната јавност…

Голема акција за пошумување во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“

Во рамки на проектот „Зелена Општина Илинден“  на 30.11.2023 (четврток)  со почеток во 10 часот Општина Илинден ќе реализира акција за пошумување на Ајватовски рид, делот кој беше опфатен со големите пожари летово и беше уништена шума во површина од 30 ха.

Отворен ден со граѓаните на Општина Илинден на 25 ноември во просториите на Општината

Општина Илинден е во процес на изработка на новиот Буџет за 2024 година, за таа цел ги известуваме сите граѓани, претставници на граѓански здруженија и правни лица дека ќе се одржи отворен ден во просториите на Општината на 25 ноември (сабота), со почеток од 10.30 до 13.30 часот и активно, заеднички да го креираме буџетот.

Граѓаните на Илинден вклучени во креирањето на Буџетот за 2024 година

Општина Илинден и оваа година ги вклучува граѓаните во креирањето на Буџетот за наредната година, такашто од денеска 15.11.2023 година до 30 ноември 2023 година ќе се реализира процесот на изработка на новиот Буџет за 2024 година.

Објавен Јавен повик за бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва во општина Илинден

Општина Илинден и оваа година продолжува со поддршка на земјоделците преку вршење на бесплатни анализи на почва. За таа цел Општината во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) од Скопје објави Јавен повик за пријавување на земјоделци за спроведување на бесплатни агрохемиски анализи на обработлива почва, со цел  унапредување на земјоделството во…