ОБЈАВАза отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонијапо пат на електронско јавно наддавање за изградба на Б2-Големи трговски единици со компатибилни класи на намени:А2, А3, Б3, Б4, Б5, В3, В4

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е отуѓување на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, Блок 32, измена и дополнување                       КО Марино Општина Илинден плански период 2012-2022 година донесен со Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година од Советот…

За поголема безбедност во сообраќајот поставена нова сообраќајна сигнализација во Општина Илинден

Приоритет во работењето на локалната самоуправа во областа на патната инфраструктура е превенцијата во сообраќајот, односно зголемувањето на безбедноста на учесниците во сообраќајот, особено на најзагрозената категорија пешаците и велосипедистите. Во тие рамки е и реализацијата на Проектот за подобрување на безбедноста во сообраќајот, патна сигнализација, пешачки патеки, кој има за цел подобрување на хоризонталната…

Реконструкција на улица „11“ во Кадино, општина Илинден

Општина Илинден продолжува со градежната офанзива со цел подобрување на условите за живот на граѓаните. Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктура-изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта, отпочнаа градежните работи за реконструкција на дел од улица „11“ во населено место Кадино, во должина од околу 300 метри и широчина…

Известување за изведување на градежни работи за реконструкција на дел од улица „11“ во Кадино

Ве известуваме дека Општина Илинден  отпочна со градежните активности за целосна реконструкција на коловозот на дел од улица „11“ во н.м. Кадино.

Општина Илинден го решава проблемот со бездомните кучиња

По барање на граѓаните и во насока на решавање на проблемот со бездомни и нерегистрирани кучиња, општина Илинден презема доследна примена на одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните.