ОБЈАВАза отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонијапо пат на електронско јавно наддавање за изградба на Б2-Големи трговски единици со компатибилни класи на намени:А2, А3, Б3, Б4, Б5, В3, В4

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е отуѓување на градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, Блок 32, измена и дополнување                       КО Марино Општина Илинден плански период 2012-2022 година донесен со Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година од Советот…