Со нова градежна машина подновен возниот парк на ЈКП ,,Илинден” од општина Илинден

Во рамки на обезбедување на квалитетни и ефикасни комунални услуги, општина Илинден континуирано работи на опремување и модернизирање на јавните општински претпријатија. За таа цел набавена е нова специјална градежна машина-ровокопач.