Prijavi problem

Урбанизам и комунални дејности

Објавено на: 12.07.2010 - 15:36

Документи

Нацрт А Дозволата за усогласување со оперативен план за ОКТА Рафинерија на нафта
Барање за правосилност за управен акт
Барање за извод од урбанистички план
Барање за изработка на урбанистички план
Барање за уверение на катастерска парцела
Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација за КП1762/2, КО Илинден
Стратегиска оцена на животната средина за Потисен цевовод од м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден
Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација за дел од КП289/1, КО Ајватовци
Локална урбанистичка планска документација за дел од КП289/1, КО Ајватовци
Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Месечен извештај Август 2010
УПННМ ОКТА Планска Документација нацрт Јуни 2009г. синтезен приказ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА-ОКТА
Образец за оперативен план
Образец за барање Б-дозвола за усогласување со оперативен план
Образец за барање Б интегрирана еколошка дозвола

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Со концертот на групата NEXT TIME - одбележан денот на општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013