Prijavi problem

Урбанизам и комунални дејности

Објавено на: 12.07.2010 - 14:36

Документи

Одлука за неспроведување на СЕА за ЛУПД за Стопански комплекс на КП 390,391,392 и 1172 КО Ајватовци
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена СЕА Бунарџик
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена СЕА Кадино
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УП ЗА СЕЛО ИЛИНДЕН, МАРИНО И ДЕЛ ОД КО КАДИНО ЛОКАЛИТЕТ А, МОДУЛ 1, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Индустриски Зони Марино и Кадино Локалитети 13-14-15-16-17-18-19
СЕА Форма Локалитет А
Формулари за неспроведување на Стратешка оцена за влијание врз животна средина за Урбанистички план за Илинден, Марино
Одлука за неспроведување на Стратешка оцена за влијание врз животна средина за Урбанистички план за Локалитет Ограѓа
Нацрт извештај за стрaтегиска оцена за дел од Блок 4
Локалитет Јака Индивидуално домување со хотелски сместувачки капацитети
Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животна средина за ЛУПД за базна станица во Кадино
ЛУПД за откупно-пеработувачки центар во Кадино
Извештај за стратегиска оцена за ЛУПД за откупно-преработувачки центар во Кадино
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, за дел од Блок 1, Општина Илинден
Локална урбанистичка планска документација за базна станица во Кадино
Планирана-синтезен
Формулари за спроведување на стратегиска оцена
Документација - поширока околина
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена
НАЦРТ Б - Дозвола за усогласување со оперативен план МАЈА Компани ДОО
НАЦРТ Б - Дозвола за усогласување со оперативен план Кока Фарм-Боил
НАЦРТ Б - Дозвола за усогласување со оперативен план ФРЕШ ФАРМ ДОО
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СОЛАРНА ЦЕНТРАЛА ВО КАДИНО
ФОРМУЛАРИ ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЖС ЗА УРБАН БЛОК 4
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СОЖС ЗА УРБАН БЛОК 18 ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ОБЈАВА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГЗ - 14.23 и 14.24
СЕА Форма - соларна централа
СЕА Форма - стопански комплекс Миладиновци
СЕА Форма - откупен центар
Прилог УБ18 - стратегиска оцена - формулари
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УПВНМ ИЛИНДЕН ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС БЕЛИМБЕГОВО, БЛОК 5 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
СЕА Форма за УБ5
СЕА Форма за Уб1
СЕА Формулар-Прилог
Одлука за неспроведување на СОЗС
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТУРКТУРА за изградба на канали за одведување на отпадни води 90-121
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТУРКТУРА за изградба на канали за одведување на отпадни води 1-89
ОБЈАВА за изградба на лесна и незагадувачка индустрија и компатибилни класи на намена во Општина Илинден
Стратегија за модернизирање и забрзување на постапките за издавање Одобренија за градење и интегрирано управување со податоци
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД ОД ТИРЗ СКОПЈЕ 1 ДО КАСАРНА СТРАШО ПИНЏУР СКОПЈЕ, КО БУНАРЏИК, КО МИЛАДИНОВЦИ И КО КАДИНО - ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ЛУПД ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС КП 460 КО ТЕКИЈА И КП 360 КО БУЈКОВЦИ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Локална урбанистичка планска документација за повеќенаменски комплекс КП460 КО Текија и КП360 КО Бујковци
Нацрт А Дозволата за усогласување со оперативен план за ОКТА Рафинерија на нафта
Барање за правосилност за управен акт
Барање за извод од урбанистички план
Барање за изработка на урбанистички план
Барање за уверение на катастерска парцела
Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација за КП1762/2, КО Илинден
Стратегиска оцена на животната средина за Потисен цевовод од м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден
Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација за дел од КП289/1, КО Ајватовци

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013