Prijavi problem

Инфо

29.01.2013 |

Стојановски: Илинден станува лидер по инвестиции и вложувања

 

Работевме неуморно, не штедејќи се во ниту еден момент. Нашата цел беше јасна, да се подобри  квалитетот на живеењето на жителите од сите дванаесет населени места. Илинден станува лидер по инвестиции и вложувања, за што сведочи и големиот број компании, кои веќе станаа составен дел од работењето и пулсирањето на општината. Така ќе продолжиме и во иднина.

10.01.2013 |

Минатата година отуѓени 136 градежни парцели - следните објави по завршувањето на локалните избори

Во текот на минатата 2012 година преку електронско јавно наддавање Општина Илинден отуѓи 136 градежни парцели, со вкупна површина од 226.937 метри квадратни. 

Најголем беше интересот за градежните парцели во новата населба за домување Јака, за која заинтересираност пројавија не само жители на Општина Илинден, туку и од соседните општини, но и од многу градови ширум Република Македонија.

10.01.2013 |

Интервју за Курир со градоначалникот Стојановски: Економски силната општина Илинден пред нови предизвици

Инвестицискиот циклус што беше карактеристичен за општина Илинден во изминатите неколку години со несмалено темпо продолжи и во изминатата 2012 година. Градоначалникот Жика Стојановски во интервјуто за Курир истакна дека во општината се отворија голем број нови работни места, а стапката на невработеност е намалена.

04.01.2013 |

Излезе новогодишниот двоброј на Општинскиот информатор „Илинден“

Целосната електронска верзија на Општинскиот Информатор „Илинден“ број 18-19, Декември може да го најдете на следниот ЛИНК

PDF Формат ЛИНК

03.12.2012 |

Објави во тек: Декември Локалитет Јака, семејно домување - 23 парцели!

 

 ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на А1 - домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени Б1, В1 и Д3 

03.12.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: Декември - Локалитет „Ограѓа“ ГП 1.3 за изградба на Здравствен дом

 

Со цел да се подобри и зголеми квалитетот на здравствените услуги на граѓаните на Општина Илинден, се објави продажба на градежна парцела наменета за изградба на Здравствен дом- Болница во Илинден.

Површината на градежната парцела изнесува 2.966 метри квадратни, а површината на градбата е 1.334 метри квадратни. Почетната цена на електронското јавно наддавање изнесува 148 денари за метар квадратен.

22.11.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: НОЕМВРИ - Откупно дистрибутивен центар за земјоделски производи - 4 парцели


ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ОБЈАВА 

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за Г2-лесна и незагадувачка индустрија  и откупно-дистрибутивен центар, со компатибилни класи на намени Б1, Б2, Д2, Д3, Д4, Г3, и Г4 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

21.11.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: Ноември - ПАРЦЕЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА СЕМЕЈНИ КУЌИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ЈАКА"

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на А1 - домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени Б1, В1 и Д3 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино,  Блок 32, измена и дополнување, Ко Марино, општина Илинден донесен со Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година, со  намена за изградба на А1- домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени: Б1, В1 и Д3 согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела,  површина за градење, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

12.11.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: НОЕМВРИ - СЛЕДНИ ПАРЦЕЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА СЕМЕЈНИ КУЌИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ЈАКА"

 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

 ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на А1 - домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени Б1, В1 и Д3 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

01.11.2012 |

На електронско јавно наддавање уште 22 парцели за изградба на семејни куќи на локалитетот "Јака"

Општина Илинден продолжува со отуѓување на уште 22 парцели од предвидените 500 во рамките на реализацијата на Проектот за изградба на нова населба за домување на локалитетот Јака.

Со продажба на парцелите наменети за семејно домување во станбени куќи, Општината има намера да им излезе во пресрет на оние што го немаат решено станбеното прашање, да дојдат до градежна парцела на која ќе изградат сопствена куќа.

Почетната цена на електронско јавно наддавање за градежните парцели изнесува 95 денари за метар квадратен.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Водици 2017 во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013