Prijavi problem

Инфо

25.10.2012 |

ОБЈАВА: Ноември - лесна и незагадувачка индустрија - 3 парцели!

 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2-лесна индустрија со компатибилни класи на намени Б1, Б2, Б4, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4

25.10.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: ОКТОМВРИ Изградба на семејни куќи на локалитетот "Јака" - ГП 8.9 до 8.30

Отуѓување на уште 22 парцели за изградба на семејни куќи на локалитетот  "Јака"

Општина Илинден продолжува со отуѓување на уште 22 парцели од предвидените 500 во рамките на реализацијата на Проектот за изградба на нова населба за домување на локалитетот Јака.

Со продажба на парцелите наменети за семејно домување во станбени куќи, Општината има намера да им излезе во пресрет на оние што го немаат решено станбеното прашање, да дојдат до градежна парцела на која ќе изградат сопствена куќа.

19.10.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: Октомври - Локалитет „Ограѓа“ ГП 1.3 за изградба на Здравствен дом

Со цел да се подобри и зголеми квалитетот на здравствените услуги на граѓаните на Општина Илинден, се објави продажба на градежна парцела наменета за изградба на Здравствен дом- Болница во Илинден.

Површината на градежната парцела изнесува 2.966 метри квадратни, а површината на градбата е 1.334 метри квадратни. Почетната цена на електронското јавно наддавање изнесува 148 денари за метар квадратен.

18.10.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: Октомври - Локалитет „Јака“ ГП 2.28 за изградба на хотелски комплекс

Општина Илинден почна со отуѓување на првите парцели од предвидените 500 во рамките на реализацијата на Проектот за изградба на нова населба за домување на локалитетот Јака. 

Површината на градежната парцела на која ќе се гради хотелскиот комплекс изнесува 10.748 метри квадратни, а површината на градбата 6.293 метри квадратни. Почетната цена на електронското јавно наддавање изнесува 125 денари за метар квадратен.

16.10.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: Октомври - јавно електронско наддавање на првите парцели за изградба на нова населба за домување "Јака"

Општина Илинден почна со отуѓување на првите парцели од предвидените 500 во рамките на реализацијата на Проектот за изградба на нова населба за домување на локалитетот Јака.

Во наредниот период континуирано ќе се отуѓуваат градежни парцели наменети за домување, хотелско сместувачки капацитети и трговски центар. 

16.08.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: АВГУСТ - ЛОКАЛИТЕТ ГП 1.33/Марино

 ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на А1-семејно домување во станбени куќи

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за дел од село Марино,  дел од блок 28 – Локалитет 13 измена и дополна, усвоено со Одлука бр.07-464/2 од 13.03.2009 година, со  намена за изградба на А1-семејно домување во станбени куќи согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела, површина за градење, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

17.07.2012 |

ОБЈАВИ ВО ТЕК: ЈУЛИ - Локалитет Карагач, Урбан блок 6

 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за комерцијални и деловни намени – големи трговски единици Б2

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Измена и дополна на Урбанистички план вон населено место за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени, Локалитет Карагач, Урбани блокови 5, 6 и 9, Општина Илинден донесен од Советот на општина Илинден  со Одлука  број 07-1196/3 од 10.06.2010 година, со  намена: Комерцијални и деловни намени – големи трговски единици Б2, согласно Табеларниот преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежна парцела, вкупна површина на градежна парцела, дозволена вкупна изградена површина на приземје, дозволена вкупна изградена површина на сите нивоа, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање
02.07.2012 |

Стратешки план за ЛЕР на Општина Илинден 2012-2016 година

Општина Илинден во соработка со мисијата на ОБСЕ во Скопје, го изработи новиот Стратешки план за Локален економски развој за периодот 2012-2016 година, што имате можност да го преземете од нашиот веб сајт.

02.07.2012 |

Објави во тек: Јули - Урбан блок 29 локалитет 14

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намени Г3, Г4, Б1 и Д2

14.05.2012 |

Објави: Мај/Јуни

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намени Г3, Г4, Б1 и Д2

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОН ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ilinden.gov.mk © 2013