Prijavi problem

Објава - градежно земјиште за отуѓување во тек, ноември-декември 2011г.

Објавено на: 16.11.2011 - 11:30

 1.

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на лесна и незагадувачка индустрија Г2 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место Илинден  за дел од стопански комплекс  КО Илинден, Урбан блок 1, 2, 3, и 4, измена и дополна усвоено со одлука бр. 07- 464 /3 од 13.03.2009 година, со  намена за изградба на лесна и незагадувачка индустрија  Г2 согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела, површина за градење , катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

OБЈАВА


 
 

 

2.

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на комунална супраструктура Е2 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс  КП бр.1807/1 КО Илинден Локалитет Трница, усвоено со Решение за одобрување бр.10-99/6 од 09.02.2010 година, со  намена за изградба на комунална супраструктура Е2 согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела,  катност, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

ОБЈАВА

Детален план

 
 
3.
ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија  по пат на електронско јавно наддавање  за изградба на лесна индустрија Г2 со компатибилни намени 
 
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
 
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за стопански комплекс  Локалитет 14 и 15 општина Илинден, измена и дополна, усвоено со Одлука бр.07-1671/5 од 08.10.2009 година, со  намена за изградба на лесна индустрија Г2 со компатибилни намени согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела,  површина за градење, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.
 

ОБЈАВА

Детален план

 

 4.

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на комунална инфраструктура Е1- соларна електрана со снага од 1МW  

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Локална урбанистичка планска документација за изградба на соларна електрана со снага од 1МW на дел од КП 289/1 КО Ајватовци, усвоено со Решение за одобрување бр.10-117/4 од 26.01.2011 година, со  намена за изградба на комунална инфраструктура Е1 согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела,  површина за градење, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

ОБЈАВА

 5.

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на А1-семејно домување во станбени куќи

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за дел од село Марино,  дел од блок 28 – Локалитет 13 измена и дополна, усвоено со Одлука бр.07-464/2 од 13.03.2009 година, со  намена за изградба на А1-семејно домување во станбени куќи согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела,  катност, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

ОБЈАВА

Погледнете ја локацијата преку Google Maps 

 

Остави коментар

Податоците од ова поле нема да бидат никаде јавно објавени.
  • Адресите на web страниците и e-mail адресите автоматски се претвораат во линкови.
  • Автоматско додавање на нов ред.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

Повеќе информации во врска со опциите за форматирање

Image CAPTCHA
Внесете ги карактерите прикажани на сликата.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Граѓаните на општина Илилнден активно вклучени во креирањето на буџетот за 2020 година
ilinden.gov.mk © 2013