Prijavi problem

Урбанизам и комунални дејности

Published on: 12.07.2010 - 15:36

Документи

Локална урбанистичка планска документација за повеќенаменски комплекс КП460 КО Текија и КП360 КО Бујковци
Нацрт А Дозволата за усогласување со оперативен план за ОКТА Рафинерија на нафта
Барање за правосилност за управен акт
Барање за извод од урбанистички план
Барање за изработка на урбанистички план
Барање за уверение на катастерска парцела
Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација за КП1762/2, КО Илинден
Стратегиска оцена на животната средина за Потисен цевовод од м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден
Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација за дел од КП289/1, КО Ајватовци
Локална урбанистичка планска документација за дел од КП289/1, КО Ајватовци
Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Месечен извештај Август 2010
УПННМ ОКТА Планска Документација нацрт Јуни 2009г. синтезен приказ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА-ОКТА
Образец за оперативен план
Образец за барање Б-дозвола за усогласување со оперативен план
Образец за барање Б интегрирана еколошка дозвола

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Граѓаните на општина Илилнден активно вклучени во креирањето на буџетот за 2020 година
ilinden.gov.mk © 2013