Prijavi problem

Урбанизам и комунални дејности

Published on: 12.07.2010 - 14:36

Документи

Анкетен лист
АНКЕТЕН ЛИСТ
Анкетен лист
Одлука за неспроведуванје на стратегиска оцена
БАРАЊЕ/ИНИЦИЈАТИВА за изработка на урбанистички план / урбанистичка-планска документација
Анкетен лист
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
ПОСТАПКА НА ВОДЕЊЕ НА УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ ВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ
Тарифа на административни такси
Барање за урбана опрема
Барање за издавање на уверение за постапка за акн
Анкетен лист 104
Анкетен лист 103
Анкетен лист 102
Анкетен лист 101
Анкетен лист блок 22
Графика
Анкетен лист
Анкетен лист за јавна презентација
Јавен повик 02-02-2016
Општ Акт за Бучинци
Општ Акт за Дељадровци
Општ Акт за Текија
Општ Акт за Мршевци
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА С. ИЛИНДЕН, СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 3, 4, 5, 13, 14, 24, 26, 32, 33, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МАРИНО СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 4-6-9-12 ОПШТИНА ИЛИНДЕН НАЦРТ ВЕРЗИЈА
Урбанистички план Илинден блок 26
Одлука и Формулари за СОЖС за УПС Марино
Одлука и Формулари за СОЖС за УПС Илинден
Стопански комплекс Илинден
Локална урбанизтичка документација - здравстен дом - Миладиновци
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА С. КАДИНО, СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 2, 3, 12, 16, 17, 19, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
СЕА за ЛУПД за амбуланта во Миладиновци
СЕА Форма УПС Кадино
Објава за СОЖС
Соопштение за јавна презентација и јавна анкета за УПВНМ Кадино, Локалитет 19
Соопштение јавна презентација и јавна анкета за хотелски комплекс Белви
Одлука и формулари за неспроведување на СЕА за ЛУПД Белви-КО Илинден
Одлука и Формулари за спроведување на СЕА за УПВНМ Кадино-Локалитет 19
Одлука за неспроведување на СЕА за ЛУПД за Стопански комплекс на КП 390,391,392 и 1172 КО Ајватовци
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена СЕА Бунарџик
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена СЕА Кадино

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013