Prijavi problem

Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација

Published on: 17.01.2020 - 15:07

Врз основа член 22 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М.бр.5/02),а во врска со член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М.бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16, бр. 16316 и бр.64/18,) Градоначалникот на Општина Илинден го дава следното  

С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

    Се известуваат физичките и правните лица од конкретното подрачје опфатено со     Урбанистички план вон населено место Илинден за лесна и незагадувачка индустрија – Г2 на КП 2404/1 КО Илинден вон град, Општина Илинден, 2018 – 2028 со тех. број 34/17-У  од декември 2019 година, изработен од Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје  како и субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната средина, заштита на културното наследство, заштитата и спасувањето, здравствената заштита, социјалната заштита, образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, безбедноста, јавните патишта и субјектите надлежни за изградба и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфраструктура, дека Градоначалникот на Општина Илинден донесе Решение за организирање

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

Јавната анкета за,   Урбанистички план вон населено место Илинден за лесна и незагадувачка индустрија – Г2 на КП 2404/1 КО Илинден вон град, Општина Илинден, 2018 – 2028 со тех. број 34/17-У  од декември 2019 година, изработен од Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје ќе се спроведе во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам и со излагање на  предлог планот  на јавно место во просториите на Oпштина Илинден, во просториите на Дом на култура Илинден,  и на општинската интернет страница – www.ilinden.gov.mk 

Соопштението за организирање на јавна презентација и јавна анкета е објавено во јавните гласила и во информацискиот систем е-урбанизам.

Јавната анкета ќе трае 5 (пет) работни дена од 23.01.2020 година до 29.01.2020 година. 

Јавната презентација ќе се одржи на 29.01.2020година (среда), со почеток во 13,00 часот во просториите на Oпштина Илинден.

Во споменатиот рок, заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната средина, заштита на културното наследство, заштита и спасувањетo, здравствената заштита, социјалната заштита, образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, безбедноста, јавните патишта и субјектите надлежни за изградба и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфраструктира можат да доставуваат забелешки и предлози на анкетни листови, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

    Горе споменатата планска документација е изработена од Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје . 

Целта на изработка на Урбанистичкиот план

       Урбанистичкиот план вон населено место како основна цел ги има зацртано насоките на идниот просторен развој со создавањето на условиза планирање на организирани простори согласно законската регулатива, одредување на намени на градежни парцели со компатибилни класи на намена на основната класа на намена која е дефинирана со законска регулатива, планирање на површини за градба на објекти со нивна катност и максимална висина до венец, имајќи ги во предвид Законот за просторно и урбанистичко планирање (СЛ.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/17 и 86/18), приоритетните погодности и ограничувања преку анализата на постојната состојба и создавање на основна концепција за планираните површини со сообраќајни и инфраструктурни решенија. 

 Границите на планскиот  опфат се следни:

Границата на планскиот во целост се поклопува со границата на КП 2404/1, КО Илинден освен на северната страна каде се граничи со граница на планскиот опфат Урбанистички План за село Илинден донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2660/4 од 28.10.2015 г.;

 На север, планскиот опфат граничи со урбанистички план и тоа:

- Урбанистички План за село Илинден донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2660/4 од 28.10.2015 г.;

 Вкупната површина опфатена во рамките на опишаната граница на планскиот опфат изнесува 99609 м 2 (9,9ха).

Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во просториите на Општина Илинден, преку информацискиот систем e-urbanizam  и на општинската интернет страница.

ПРИЛОЗИ:

 - Синтезен план за Урбанистички план вон населено место Илинден за лесна и незагадувачка индустрија – Г2 на КП 2404/1 КО Илинден вон град, Општина Илинден, 2018 – 2028 со тех. број 34/17-У  од декември 2019 година, изработен од Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје.  

-Анкетен лист за  Урбанистички план вон населено место Илинден за лесна и незагадувачка индустрија – Г2 на КП 2404/1 КО Илинден вон град, Општина Илинден, 2018 – 2028 со тех. број 34/17-У  од декември 2019 година, изработен од Друштво за проектирање, ревизија и надзор ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје  

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013