Prijavi problem

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште - Стопански Комплекс Илинден

Published on: 26.01.2018 - 09:11

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање  

за изградба на Г2-Лесна и незагадувачка индустрија

 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од Стопански комплекс КО Илинден, Урбан блок 1, УБ2, УБ3 и УБ4, измена и дополна, плански период 2008-2018 година донесен со Одлука бр.07-464/3 од 13.03.2009 година од Советот на општина Илинден, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните  парцели, намената на градежните парцели, вкупната површина на градежните парцели, површината за градење, максималната висина до венец, процентот на изграденост, вкупната бруто развиена површина по катови, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

 

Листа на парцели, услови, почетни цени и упатство PDF: КОМПЛЕТНА ОБЈАВА

 


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013