Prijavi problem

Известување - Легализација на бесправно изградени објекти

Published on: 05.01.2018 - 08:27

Врз основа на Закон за изменување на Законот за  постапување со бесправно изградени објекти (Службен весник на РМ бр.190/2017), се информираат  граѓаните на подрачјето на општина Илинден за следното:

Право за легализација имаат сопствениците на објекти кои се изградени до 3 март, 2011 година.

1.  Имателите на бесправни објекти на кои заклучно со 3 март  2011 година се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите претставуваат градежна и функционална целина можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на бесправен објект од 01 јануари до 31 декември 2018 година.

2.  Барателите кои веќе поднеле барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти  и им било одбиено барањето поради некомплетирана документација пропишана во членовите 6, 7 и 8 од Законот можат да поднесат ново барање за утврдување  на правен статус на бесправен објект во рок од шест месеци од денот на започнувањето на примената на законот . (уверение за државјанство или копија од лична карта за физичко лице, односно копија од патна исправа за странско физичко лице, а за домашно и странско правно лице, извод од Централниот регистар на Република Македонија, односно од соодветната институција во државата во која странското правно лице има седиште; доказ за приклучок на комунална инфраструктура и/или сметки за јавни услуги (струја, вода итн.), а доколку бесправниот објект нема инфраструктурни приклучоци, изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон и геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект со имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект и др.).

3. Барателите кои немаат  доставено Геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба на бесправен објект до 31 декември 2017 година, можат да достават геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект најдоцна до 30 јуни 2018 година.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013